Obchodné podmienky

 1. Článok I
  Všeobecné ustanovania
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom elektronických služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.
  2. Poskytovateľom je spoločnosť SLUPOD s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 270 430, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 157766/B (ďalej len Poskytovateľ).
  3. Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania (ďalej len Objednávateľ).
  4. Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu www.slupod.sk alebo jeho jazykových mutácií (ďalej len Internetový portál alebo Aplikácia), ktorého je Poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len Služby). Za Služby sa považujú aj tie Služby podľa článku 2 VOP, ktoré nie sú elektronickými službami.
  5. Zmluva o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súlade s článkom 3 VOP (ďalej len Zmluva o poskytnutí služby alebo Zmluva). Zmluvou podľa VOP sa rozumie aj Zmluva o poskytnutí služby, ktorá nie je uzavretá na diaľku, ak sa týka služieb podľa článku 2 VOP, ktoré nie sú elektronickými službami.
  6. Všeobecné vzorové dokumenty, ktoré sú používané v súvislosti s poskytovanými Službami vypracovala Advokátska kancelária Tužilová & partners, s.r.o. so sídlom Šancová 82, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 991 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 120817/B (ďalej len Advokátska kancelária), ktorá poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o advokácii).
 2. Článok II
  Služby
  1. Obsahom Služieb poskytovaných Poskytovateľom sú administratívne služby, ktoré spočívajú najmä v korektúrach textov vo všeobecných vzoroch dokumentov, skenovanie dokumentov, preposielanie dokumentácie (výpis z OR, a pod.) súvisiacej so Službami a poskytovanie všeobecných informácii o podnikaní v Slovenskej republike a o kontaktoch na subjekty, ktoré sú príslušné vo veciach podnikania.
  2. Ku dňu vydania VOP Poskytovateľ poskytuje najmä, ale nie výlučne, nasledovné Služby:
   1. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Za podmienok stanovených zmluvou, vrátane VOP, Poskytovateľ zabezpečí všetky administratívne úkony smerujúce k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti alebo inej osoby dostupnej v rámci ponúkaných služieb na Internetovom portáli (ďalej len S.R.O.), vrátane vzorových dokumentov potrebných pre založenie a vznik S.R.O., poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií ohľadom použitia Aplikácie, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a zápisu S.R.O. do príslušného registra, ak je obstaraním takýchto služieb Objednávateľom alebo inou príslušnou osobou poverený, resp. ak o to Objednávateľ v objednávke požiada. Konzultačné služby (podnikateľské poradenstvo) nie sú právnym poradenstvom;
   2. Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným. Za podmienok stanovených zmluvou, vrátane týchto VOP zabezpečí Poskytovateľ úkony smerujúce k zápisu tzv. korporátnych zmien v S.R.O., podľa požiadaviek Objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii, vrátane vygenerovania vzorových dokumentov potrebných pre uskutočnenie a zápisu zmien v S.R.O., poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií ohľadom použitia Aplikácie a obstarania súvisiacich služieb. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom; a
   3. Predaj spoločnosti s ručením obmedzeným. Za podmienok stanovených zmluvou zabezpečí Poskytovateľ úkony smerujúce k prevodu obchodného podielu v už zaregistrovanej S.R.O., vrátane zmeny sídla S.R.O., konateľa, prípadne obchodného mena S.R.O., a to podľa požiadaviek Objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii. Súčasťou je zabezpečenie vzorových dokumentov potrebných pre uskutočnenie a zápis zmien v S.R.O., ak o to Objednávateľ požiada. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom ale iba poradenstvom ohľadom použitia Aplikácie.
  3. Ďalšie Služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje sú uvedené na Internetovom portáli (napríklad obstaranie živnostenského oprávnenia, zrušenie živnosti, pozastavenie živnosti, zmeny v živnosti, založenie občianskeho združenia, predaj občianskeho združenia, zápis konečného užívateľa výhod, zápis rodného čísla do obchodného registra a podobne). Predchádzajúce ustanovenia tohto článku sa na tieto Služby vzťahujú primerane.
  4. Na Službu „Virtuálne sídlo“, ktorú poskytuje Poskytovateľ sa VOP nevzťahujú.
  5. Na Službu „Zápis do registra partnerov verejného sektora“, ktorú poskytuje Poskytovateľ sa VOP nevzťahujú.
  6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že obsahom Služieb nie je poskytovanie právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa Zákona o advokácii) a poskytovanie informácii nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný charakter a sú z verejne prístupných zdrojov. Všeobecné vzory dokumentov vypracovala Advokátska kancelária.
  7. V prípade ak je na poskytnutie Služby nevyhnutné zastúpenie pred súdom na riadne poskytnutie Služby, je takýmto zástupcom Advokátska kancelária.
 3. Článok III
  Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb
  1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká momentom odoslania objednávky uskutočnenej Objednávateľom prostredníctvom Internetového portálu použitím príslušného pokynu „objednaj“ resp. tlačidla označujúceho úkon objednania (napr. „odoslať“, „objednať“, „zaplatiť“, „dokončiť“ a podobne), s výnimkou pokynu resp. tlačidla „rezervovať“ alebo iného označenia nezáväznej objednávky, za podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých údajov v objednávke, vyžadovaných internetovým portálom (v príslušnom formulári) a úhrady príslušnej ceny za Službu. V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené Objednávateľom riadne a úplne, je Poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Objednávateľa.
  2. Zmluvný vzťah môže vzniknúť aj úhradou príslušnej ceny za Službu v prípade, ak nebola objednávka odoslaná prostredníctvom Internetového portálu ale inými elektronickými prostriedkami, prípadne ak bola objednávka doručená Poskytovateľovi v písomnej podobe. Podmienkou je riadne, pravdivé a úplne uvedenie všetkých údajov vyžadovaných Internetovým portálom (v príslušnom formulári) alebo vyžadovaných iným formulárom odoslaným Objednávateľovi emailom, inými elektronickými prostriedkami (ďalej spoločne len Email) alebo inak doručeným. V prípade, ak aj neboli všetky údaje uvedené Objednávateľom riadne a úplne, je Poskytovateľ oprávnený považovať takúto objednávku za riadne uskutočnenú, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Objednávateľa.
  3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sú tieto VOP platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania Objednávateľovi prostredníctvom Emailu alebo v čase, kedy sa s nimi Objednávateľ mohol oboznámiť pri objednávaní Služby.
  4. Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania Poskytovateľa Objednávateľom predstavuje nezáväzný úkon a považuje sa iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.
  5. Uzavretie Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom potvrdí Poskytovateľ akceptačným emailom, v ktorom uvedie, že objednávku potvrdzuje. Potvrdenie objednávky môže Poskytovateľ vziať dodatočne späť.
 4. Článok IV
  Zmena Zmluvy
  1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.
 5. Článok V
  Zrušenie zmluvy
  1. Objednávateľ je oprávnený zrušiť Zmluvu kedykoľvek po jej vzniku, a to zaplatením odstupného vo výške 20% z celkovej ceny Služby (bez prípadného súdneho alebo správneho poplatku). Na účel úhrady odstupného je Poskytovateľ oprávnený započítať sumu odstupného s platbou Objednávateľa za akúkoľvek službu realizovanou pred zrušením Zmluvy. V prípade, ak dôjde k takémuto zrušeniu Zmluvy po úhrade ceny za službu zo strany Objednávateľa, je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v prvej vete, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu Zmluvy po úhrade správneho alebo súdneho poplatku Poskytovateľom príslušnému úradu / súdu, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho alebo súdneho poplatku a Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v prvej vete tohto odseku a o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal.
  2. Objednávateľ je oprávnený zrušiť Zmluvu formou emailu alebo písomne, vždy s uvedením čísla objednávky, ktorú ruší.
  3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Zmluvu po jej vzniku formou emailu alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku aj bez uvedenia dôvodu:
   1. v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve Poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov, alebo
   2. v prípade, ak sa ukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení uvedených v čl. 6, bod 6.5, 6.8 a 6.9 týchto VOP nie je pravdivé alebo ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby zo strany Objednávateľa (napríklad, že záujemca o živnostenské oprávnenie nespĺňa všeobecné alebo osobitné podmienky spôsobilosti vykonávať živnosť a podobne).
  4. V prípade zrušenia Zmluvy podľa tohto článku je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu Služby zníženú o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal.
 6. Článok VI
  Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom
  1. Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na Internetovom portáli a pokynmi doručenými emailom, pričom pokyny zaslané emailom majú v prípade pochybností prednosť.
  2. Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými Objednávateľom prostredníctvom Internetového portálu alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.). Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.
  3. Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí Služby.
  4. Ak je pre splnenie povinností Poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na výzvu Poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak Poskytovateľ požiada Objednávateľa o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke.
  5. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií (vrátane dokumentov) zadaných a zaslaných prostredníctvom Internetového portálu alebo inak poskytnutých Poskytovateľovi a vyhlasuje, že sú pravdivé.
  6. Ak sa vyžaduje podpis dokumentu, zaväzuje sa Objednávateľ podpísať takýto dokument vlastnoručne, prípadne vlastným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pokiaľ osoba oprávnená podpísať predmetný dokument nie je totožná s Objednávateľom, zaväzuje sa Objednávateľ zabezpečiť vlastnoručný podpis oprávnenej osoby.
  7. Na Internetovom portáli v kroku „kontrola“ je objednávateľ povinný ešte raz skontrolovať správnosť všetkých ním zadaných údajov a
   1. potvrdiť správnosť údajov, alebo
   2. opraviť údaje vrátením sa späť na príslušný krok, vykonaním príslušnej zmeny a následným uložením zmeny a následne potvrdiť správnosť opravených údajov, v kroku „kontrola“.
  8. Objednávateľ vyhlasuje, že na majetok záujemcu o obstaranie živnostenského oprávnenia ako aj na majetok zamýšľaných spoločníkov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a ani na majetok žiadnej z týchto osôb nebol vyhlásený konkurz.
  9. Objednávateľ tiež vyhlasuje, že záujemcovi o obstaranie živnostenského oprávnenia ani zamýšľaným spoločníkom, konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným ani zodpovedným zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený trest zákazu činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, ktorá je predmetom objednávky.
  10. Spracúvanie emailovej adresy za účelom doručovania noviniek alebo marketingových informácií sa vykonáva na základe súhlasu. Súhlas Objednávateľa sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných služieb Poskytovateľa za podmienok stanovených v § 116 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; Objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek odhlásiť z odberu týchto noviniek alebo marketingových informácií prostredníctvom emailu na adrese info@slupod.sk.
  11. Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo obchodného mena spoločnosti ktorej založenie alebo zmeny objednal a názov obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách Poskytovateľa (tzn. subjekty, ktoré využili Služby Poskytovateľa) na internete alebo inak. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať emailom na adrese info@slupod.sk.
  12. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.
  13. Poskytovanie len nasledovných služieb: (i) založenie S.R.O. prebieha tak, že údaje, ktoré Objednávateľ zadá do online Aplikácie (stránka www.slupod.sk), systém na pokyn Objednávateľa, ktorým je odoslanie objednávky, automaticky spojí so všeobecnými vzorovými dokumentmi, ktoré vypracovala Advokátska kancelári a tak vygeneruje a zašle Objednávateľovi potrebné listiny na podpis zo strany osôb v nich uvedených, ktorý podpis zabezpečí Objednávateľ.
  14. V nadväznosti na predchádzajúci bod platí, že ak Objednávateľ v rámci objednávky, pred jej odoslaním Poskytovateľovi, požiada aj o podanie príslušných listín vygenerovaných Aplikáciou na príslušný štátny orgán, berie Objednávateľ na vedomie, že takéto podanie neuskutočňuje Poskytovateľ, ale Poskytovateľ obstará túto službu v zmysle čl. 2, bod 2.6 u Advokátskej kancelárie. Cena za obstaranie takejto služby je zahrnutá v cene za Službu. Po tom ako Objednávateľ odošle online formulár a prijme vygenerované listiny podľa predchádzajúcej vety sa môže rozhodnúť, že príslušné podanie uskutoční sám alebo prostredníctvom ním zvoleného advokáta. V takomto prípade to oznámi Poskytovateľovi prostredníctvom emailu na adrese info@slupod.sk. Poskytovateľ je povinný jemu alebo ním zvolenému zástupcovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.
 7. Článok VII
  Čas dodania služby a garancia
  1. Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je desať (10) pracovných dní, pokiaľ nie je na Internetovom portáli uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných dokumentov (listín) zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi potrebných pre poskytnutie Služby.
  2. Dodacia lehota nie je pre Poskytovateľa záväzná, ak dôjde k predĺženiu lehoty na uskutočnenie zápisu zo závažných prevádzkových dôvodov podľa ust. § 13 ods. 3 zákona 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, z iných dôvodov na strane príslušného úradu/súdu, ak nastanú iné nepredvídateľné skutočnosti (napr. technického charakteru), ktoré Poskytovateľ nemohol vopred ovplyvniť, alebo ak dôjde k omeškaniu, príp. pochybeniu na strane Objednávateľa.
  3. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti alebo so splnením svojich povinností.
  4. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v relevantnom období. O tejto skutočnosti je Poskytovateľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
  5. Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi vypracovanie a zaslanie vyplnených vzorových dokumentov (tzn. Poskytovateľ garantuje vykonať postup uvedený v čl. 6, bod 6.13) na email Objednávateľa do tridsiatich (30) minút od doručenia kompletne a správne vyplneného online formulára a pripísaním platby za príslušnú Službu na účet Poskytovateľa (ďalej len Garancia). V prípade ak Poskytovateľ nesplní túto povinnosť podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ má nárok na vrátenie 50% z ceny za danú Službu, po tom ako predmetná Služba bude dokončená.
  6. Poskytovateľ upozorňuje Objednávateľa, že Garancia podľa prechádzajúceho bodu sa vzťahuje výlučne iba na Služby uvedené v čl. 6, bod 6.13 a platí výlučne iba v pracovný deň v Slovenskej republike a to v čase od 7:00h do 19:00h.
 8. Článok VIII
  Zodpovednosť
  1. Služby poskytované Poskytovateľom nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR alebo na internete. V prípade záujmu Objednávateľa o právne poradenstvo, Poskytovateľ odporúča Objednávateľovi obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky.
  2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu Internetového portálu. Poskytovateľ môže aktualizovať informácie uvedené na Internetovom portáli bez predchádzajúceho upozornenia a meniť rozsah poskytovaných Služieb uvedených na Internetovom portáli. Takáto zmena sa nevzťahuje na Služby, ktoré už boli objednané. Články uverejnené na Internetovom portáli sú chránené autorským právom a informácie v nich uvedené predstavujú názory autorov.
  3. Informácie, ktoré Objednávateľ poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, resp. Internetového portálu alebo inak, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej Služby a Objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená ďalej poskytovať ich tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore s týmito VOP.
  4. Objednávateľ berie na vedomie, že Služby sú vykonávané prevažne prostriedkami elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním záležitostí v dôsledku použitia technického vybavenia Poskytovateľa, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.
  5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania Internetového portálu.
  6. V prípade, ak si Objednávateľ zvolí podanie listín na príslušný štátny orgán, čo znamená právne zastúpenie Advokátskou kanceláriou, doručí podpísané listiny Poskytovateľovi osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami (vybavené kvalifikovaným elektronickým podpisom), aby Poskytovateľ mohol obstarať príslušné Služby. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ prijaté listiny nekontroluje, neupravuje, nemení ani nespisuje, a tak neberie zodpovednosť za prípadné úpravy listín zo strany Objednávateľa po ich vygenerovaní Aplikáciou a zaslaní Objednávateľovi. Na požiadanie Objednávateľa však služby takéhoto charakteru môže Poskytovateľ obstarať u Advokátskej kancelárie.
  7. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak Objednávateľ:
   1. uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje v online formulári, ktorý odoslal Poskytovateľovi na jeho emailovú adresu,
   2. neposkytol bezodkladne Poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby,
   3. akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah Poskytovateľom poskytnutých všeobecných vzorov dokumentov v súvislosti s poskytnutím Služby, alebo
   4. neposkytol Poskytovateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom rozsahu, forme alebo obsahu.
  8. V prípade, ak registrový súd zapíše S.R.O. alebo zmenu v S.R.O. (alebo inú Službu) v rozpore s priloženým návrhom alebo priloženými listinami Poskytovateľ ani osoba podávajúca návrh na zápis, nezodpovedá za nesprávnosť takéhoto zápisu do obchodného registra.
  9. Poskytovateľom takýchto všeobecných vzorov jednotlivých dokumentov je Advokátska kancelária. Vzhľadom na svoj všeobecný charakter všeobecné vzory nenahrádzajú komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskymi kanceláriami. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s používaním vzorových dokumentov. Vzor dokumentu nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať.
  10. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov Internetového portálu.
 9. Článok IX
  Reklamácie
  1. Objednávateľ je povinný upozorniť Poskytovateľa emailom (info@slupod.sk) na nesúlad poskytovanej Služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
  2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou Službou, môže Poskytovateľovi podať emailom (info@slupod.sk) alebo poštou na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie Poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8:00 hod do 16:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.
  3. Objednávateľ môže okrem toho uviesť svoj názor Poskytovateľovi prostredníctvom tzv. feedback dotazníku alebo feedback emailu, ktorý Poskytovateľ zasiela spravidla po poskytnutí Služby.
  4. V prípade ak vôbec nedošlo k zápisu S.R.O. alebo zmien v S.R.O. z dôvodu porušenia povinnosti na strane Poskytovateľa, zaväzuje sa Poskytovateľ vrátiť Objednávateľovi celú sumu, ktorú Objednávateľ Poskytovateľovi uhradil, vrátane súdneho poplatku alebo správneho poplatku. V prípadoch ak vôbec nedošlo k zápisu S.R.O. alebo zmien v S.R.O. z dôvodu porušenia povinnosti ako na strane Poskytovateľa tak aj na strane Objednávateľa, je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi sumu, ktorú Objednávateľ Poskytovateľovi uhradil, zníženú o zaplatený súdny poplatok a správny poplatok. V ostatných prípadoch nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu Služby.
 10. Článok X
  Ceny
  1. Ceny za služby sa spravujú aktuálnym cenníkom uvedeným na Internetovom portáli v čase objednania Služby a považujú sa za zmluvné ceny.
  2. Ceny uvedené na stránke www.slupod.sk nezahŕňajú DPH. Hotové výdavky, ako napríklad náklady za úradné preklady listín, znáša Objednávateľ.
  3. Ak Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb, ktoré Poskytovateľ neposkytuje alebo ktoré nie je možné poskytnúť v súlade so zmluvou a týmito VOP alebo nie sú uvedené v cenníku Poskytovateľa zverejnenom na stránke slupod.sk, môže Objednávateľ požiadať Poskytovateľa o obstaranie takýchto služieb u inej oprávnenej osoby. Ak ide o právnu službu, Poskytovateľ Objednávateľovi odporučí obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory a požiadať o poskytnutie právnej rady.
  4. Poskytovateľ môže poskytnúť aj individuálne dojednanú zľavu z cien uvedených v cenníku na stránke slupod.sk.
  5. Poskytovateľ je oprávnený meniť ceny Služieb uverejnením nových cien na Internetovom portáli. Tieto nové ceny sa nevzťahujú na Služby, ktoré už boli objednané.
  6. V prípade, že sa pri niektorej Službe vyskytne cena, ktorá je evidentne chybná (napr. cena nula (0) EUR alebo jedno (1) EUR a pod.), Poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť Službu za chybnú cenu. V takomto prípade môže Poskytovateľ Objednávateľovi ponúknuť poskytnutie Služby za riadnu cenu. Ak Objednávateľ s riadnou cenou nesúhlasí, môže v takomto prípade od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť.
  7. V prípade, ak Objednávateľ požiada Poskytovateľa o obstaranie právnych služieb, ak to zákon umožňuje, cena za obstaranie právnych služieb sa považuje za zahrnutú v cene za Službu podľa cenníka Poskytovateľa, ktorú Poskytovateľ Objednávateľovi poskytuje. V ostatných prípadoch vystaví Poskytovateľ faktúru za obstaranie právnych služieb alebo, ak Poskytovateľ objedná právne služby na svoj účet, Objednávateľovi ich refakturuje.
 11. Článok XI
  Platobné podmienky
  1. Cena za Službu sa uhrádza vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú Poskytovateľ vystaví po objednaní Služby zo strany Objednávateľa (správne alebo súdne poplatky sa rovnako uhrádzajú vopred). Objednávateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti.
  2. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa.
  3. Po úhrade tzv. predfaktúry / zálohovej faktúry vystaví Poskytovateľ riadnu faktúru. Poskytovateľ je povinný vystaviť riadnu faktúru. Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.
  4. Poskytovateľ nie je platcom DPH.
  5. Pri poskytnutí Služby prostredníctvom tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou.
 12. Článok XII
  Komunikácia
  1. Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom emailovej adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne Poskytovateľovi. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je Objednávateľ povinný oznámiť ich Poskytovateľovi. Do momentu oznámenia uvedenej zmeny je pre komunikáciu platný pôvodný údaj.
  2. Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Poskytovateľ aj Objednávateľ sú z tohto dôvodu povinní denne kontrolovať obsah svojho emailového konta.
  3. Doručenie písomnosti poštou alebo kuriérom je účinné dňom jej prevzatia. Ak zásielka nebola na pošte alebo kuriérom prevzatá, alebo jej prevzatie bolo adresátom odmietnuté, alebo sa zásielka z iných dôvodov vrátila odosielateľovi ako nedoručená, zásielka sa považuje za doručenú tretí deň nasledujúci po dni odoslania na prepravu.
  4. Ak sa medzi účastníkmi nedohodlo inak, dodanie Služby prebieha elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa poskytnutú Poskytovateľovi pred poskytnutím Služby. Na tento účel sú Poskytovateľ aj Objednávateľ povinní zabezpečiť aby ich emailové kontá a softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v „.doc“, „.docx“ a „.pdf“ formáte. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy Objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát.
  5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním Služby, najmä:
   1. v čase poskytovania Služby denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, ktorú Poskytovateľovi uviedol,
   2. udržiavať funkčné telefónne číslo, ktoré Poskytovateľovi uviedol,
   3. potvrdiť Poskytovateľovi doručenie e-mailových správ,
   4. po zaslaní dokumentácie zabezpečiť jej vytlačenie v odporučenom počte rovnopisov a následne zabezpečiť ich podpis oprávnenými osobami. Na dokumentoch, kde je na základe Poskytovateľovi upozornenia potrebné overiť podpisy, je Objednávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade,
   5. podpísanú dokumentáciu zaslať na svoje náklady poštou na adresu Poskytovateľovi, a
   6. preberať poštu zaslanú Poskytovateľovi, zasielanú na adresu Objednávateľa uvedenú v online formulári.
 13. Článok XIII
  Ochrana osobných údajov
  1. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú podrobne upravené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na Internetovom portáli Poskytovateľa.
 14. Článok XIV
  Záverečné ustanovenia
  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek VOP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len Zmeny VOP). Zmeny VOP Poskytovateľ zverejní na Internetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových všeobecných obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so Zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi, že Zmeny VOP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti Zmien VOP.
  2. V prípade, ak Poskytovateľ zaslal Objednávateľovi viacero všeobecných obchodných podmienok platia tie všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli Objednávateľovi zaslané ako posledné.
  3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody.
  4. Vzťahy Objednávateľa a Poskytovateľom sa riadia príslušnou zmluvou, uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, všeobecnými obchodnými podmienkami pre príslušný produkt (ak boli Poskytovateľom vydané), VOP (ak v nich nie je uvedené inak) a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  5. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
  6. Akékoľvek oznámenia zasielané podľa týchto VOP musia mať písomnú formu, pričom za písomnú formu sa považuje aj email (e-mailová adresa Poskytovateľa na tieto účely znie info@slupod.sk alebo iná e-mailová adresa, ktorá má koncovku @slupod.sk, e-mailovou adresou Objednávateľa na tieto účely je adresa, ktorú Objednávateľ uviedol ako svoju kontaktnú adresu v Objednávke).
  7. Vzhľadom na osobitnú úpravu v VOP sa ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov nepoužijú.
  8. Objednávateľ alebo návštevník Internetového portálu zakliknutím príslušného poľa s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.
  9. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27, resp. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava.
  10. Kontaktné údaje Poskytovateľa: SLUPOD s.r.o. so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 270 430, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 157766/B, e-mail: info@slupod.sk, TEL: +421 951 004 178.
  11. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 1. septembra 2022.