Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany SLUPOD s.r.o. ako prevádzkovateľom, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len Dotknutá osoba) týmto poskytujeme informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZOOÚ).

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

  1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť SLUPOD s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 270 430, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 157766/B (ďalej len Prevádzkovateľ).
  2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
   1. Korešpondenčná adresa: SLUPOD s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
   2. Email: info@slupod.sk
   3. Telefón: (BUDE DOPLNENÉ)
 2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základe

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajov1. Realizácia predzmluvných vzťahov | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
2. Plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
3. Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
4. Vedenie evidencie klientov | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
5. Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov atď.) | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
6. Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
7. Zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
8. Vybavovanie žiadostí Dotknutých osôb | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
9. Získanie demografických prehľadov v štatistikách návštevnosti | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
10. Zaistenie bezpečnosti sietí a informácií v systémoch IT | Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 1. Konkrétne spracúvané osobné údaje

  1. Konkrétne osobné údaje, ktoré spracúva Prevádzkovateľ sú nasledovné:
   1. identifikačné údaje (t. j. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu),
   2. kontaktné údaje (t. j. e-mailová adresa, telefónne číslo),
   3. rodné číslo,
   4. IP adresy,
   5. údaje o prehliadači a údaje prehliadania webu,
   6. údaje zobrazenej stránky a akcie na stránke,
   7. demografické údaje.
 2. Získavanie osobných údajov

  1. Väčšinu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva získava od Dotknutej osoby. Napríklad, v prípade kontaktovania alebo na základe zmluvného vzťahu, po vyplnení online formulárov potrebných na poskytnutie vybranej služby a pod. Osobné údaje Dotknutej osoby môže Prevádzkovateľ získavať aj z verejne dostupných zdrojov (napr. Obchodný register, Živnostenský register atď.).
 3. Poskytovanie osobných údajov

  1. Poskytovanie väčšiny osobných údajov Dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, ale v dôsledku neposkytnutia týchto údajov nebude môcť Prevádzkovateľ uzatvoriť zmluvu s Dotknutou osobou.
 4. Doba uchovávanie osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  2. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, uchovávajú sa po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do okamihu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov.
  3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 5. Poskytovanie osobných údajov tretej osobe

  1. Osobné údaje Dotknutej osoby poskytuje Prevádzkovateľ iným osobám len v nevyhnutnej miere. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje týmto subjektom: orgánom štátnej a verejnej správy, správcovi webovej stránky, spolupracujúcemu advokátovi, účtovníckej spoločnosti, spoločnosti vykonávajúcej správu a podporu informačných technológií, v odôvodnených prípadoch súdom a orgánom činným v trestnom konaní.
 6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

  1. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 7. Odkazy tretích strán

  1. Internetový portál Prevádzkovateľa obsahuje odkazy na internetové stránky prevádzkované inými stranami. Odkazy sú uvedené pre pohodlie Dotknutej osoby, ale tieto odkazy Prevádzkovateľ nekontroluje a nesleduje súkromie alebo iné praktiky internetových stránok tretích strán. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za fungovanie internetových stránok prevádzkovaných tretími stranami alebo za obchodné vzťahy Dotknutej osoby s nimi.
 8. Cookies

  1. Internetový portál Prevádzkovateľa používa súbory cookies. Viac informácií o tom, ako sa využívajú súbory cookies, nájdete TU.
 9. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

  1. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 10. Práva Dotknutej osoby

  1. Právo na prístup k osobným údajom
   1. Máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúva pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak využijete možnosť podať žiadosť elektronicky, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v elektronickej podobe, spravidla e-mailom, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.
  2. Právo na opravu
   1. Máte právo na to, aby Vám Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje. Zároveň, máte právo aj na doplnenie neúplných, resp. chýbajúcich osobných údajov.
  3. Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)
   1. V určitých prípadoch máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ak:
    1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo inak spracúval,
    2. odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
    3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na ich spracúvanie,
    4. Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
    5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.
   2. Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  4. Právo na obmedzovanie spracúvania osobných údajov
   1. Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
    1. počas obdobia, kedy Prevádzkovateľ overuje správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli,
    2. spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
    3. ak už osobné údaje na účely spracúvania Prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
    4. do overenia, či oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov).
  5. Právo na prenosnosť údajov
   1. Máte právo získať Vaše osobné údaje v bežne používanom, štruktúrovanom formáte na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi osobných údajov, v prípade, ak:
    1. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a zároveň
    2. spracúvanie Vašich osobných údajov sa zakladá na súhlase alebo na zmluve.
  6. Právo namietať
   1. Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely oprávnených záujmov). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  7. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
   1. Ak, ide o spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  8. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
 11. Zabezpečenie osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  2. K osobným údajom majú prístup výlučne Prevádzkovateľom poverené osoby.
  3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 8. januára 2022.