Aké povinnosti má podnikateľ po založení SRO?

POVINNOSTI PO VZNIKU SRO?

Neviete ako máte postupovať po založení a vzniku vašej s.r.o.? Základné povinnosti podnikateľa nájdete v tomto článku.

1.       REGISTRÁCIA SPOLOČNOSTI NA DAŇ Z PRÍJMU (DIČ) - 2023

Od 1. januára 2023 sa podnikateľom zapísaným v registri právnických osôb (RPO) na základe údajov z ORSR alebo Živnostenského registra zrušila povinnosť podať žiadosť o registráciu na daň z príjmu. Ide o proklientske opatrenie finančnej správy a predstavuje zníženie administratívnej záťaže ako aj úsporu času.

Predchádzajúca právna úprava požadovala aby SRO, ktorá bola zapísaná do príslušného obchodného registra sama v lehote 30 dní odo dňa vykonania zápisu spoločnosti do OR SR podala registráciu (elektronicky!) na daň z príjmu právnickej osoby.

Daňovým subjektom už tým pádom nehrozí pokuta za nesplnenie si povinnosti registrácie. Daňový úrad automaticky zašle rozhodnutie o registrácii a pridelení DIČ spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do jeho elektronickej schránky cez Slovensko.sk.

2.       (DOBROVOĽNÁ) REGISTRÁCIA NA DPH

Novovzniknutá spoločnosť sa nemusí povinne registrovať na daň z pridanej hodnoty (DPH). Môže však vykonať dobrovoľnú registráciu a podať žiadosť o registráciu na DPH. Stane sa tak dobrovoľným platcom DPH.

Povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty sa vzťahuje na firmy, ktorých obrat dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu vo výške 49.790 eur.

3.       AKTIVÁCIA E-SCHRÁNKY

SRO-čke, ktorá bola zapísaná do obchodného registra sa automaticky aktivuje elektronická schránka cez Slovensko.sk. Každá právnická osoba, t.j. aj SRO, je od 01.01.2018 povinná s orgánmi verejnej správy komunikovať výlučne elektronicky. Zároveň, od januára 2022 aj finančná správa má povinnosť doručovať všetky dokumenty v elektronickej forme do elektronickej schránky SRO cez Slovensko.sk.

4.       SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Konateľ ako aj spoločník SRO môže svoju funkciu vykonávať s odmenou alebo bez odmeny. V prípade, ak konateľ/spoločník SRO vykonáva svoju funkciu s nárokom na odmenu, má z pohľadu sociálnych odvodov a odvodov na zdravotné poistenie postavenie zamestnanca a jeho príjem podlieha odvodovému zaťaženiu.

5.       OZNAČENIE SÍDLA SRO

Sídlo spoločnosti je potrebné označiť obchodným menom SRO, napr. na poštovej schránke. Táto povinnosť vyplýva aj zo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

6.       MARKETING

Vlastná web stránka je dôležitým prvkom vo vašom podnikaní. Preto Vám odporúčame, aby ste si po vzniku SRO vytvorili kvalitný biznis web a zaregistrovali vašu doménu. Webové sídlo sa dá vytvoriť aj prostredníctvom webhostingu, ktorý je mnohými prevádzkovateľmi poskytovaný zdarma.