Kto je konečným užívateľom výhod vašej firmy?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne (nie iba formálne) ovláda a kontroluje danú obchodnú spoločnosť alebo v prospech ktorej spoločnosť vykonáva svoju činnosť. Jednoducho povedané, konečný užívateľ výhod je ten, kto má z obchodnej činnosti podnikateľa nejaký prospech.

V obchodných spoločnostiach najčastejším konečným užívateľom výhod sú:

  • štatutárny orgány spoločnosti (konateľ), resp. členovia štatutárneho orgánu,

  • spoločníci, akcionári,

  • tichí spoločníci,

  • prokurista alebo

  • členovia manažmentu a pod.

Návrh na zápis konečného užívateľa výhod vždy podáva štatutárny orgán konkrétnej spoločnosti (v prípade eseročky je to konateľ). Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa nezverejňujú ani v obchodnom registri, ani v Obchodnom vestníku alebo v inom verejnom registri.

V jednej spoločnosti môžu vystupovať aj viacerí koneční užívatelia výhod, ak spoločne ovládajú, resp. kontrolujú danú spoločnosť alebo majú z jej činnosti prospech. Do obchodného registra je potrebné podať návrh na zápis všetkých konečných užívateľov výhod danej spoločnosti.  

Príklad: Eseročka má jediného spoločníka zapísaného v obchodnom registri. Zároveň jediný spoločník uzavrel zmluvu o tichom spoločenstve s ďalšou fyzickou osobou. Ako koneční užívatelia výhod vystupujú jediný spoločník a tichý spoločník, keďže obaja ovládajú spoločnosť a majú z podnikateľskej činnosti eseročky prospech. Obaja musia byť zapísaní do obchodného registra ako koneční užívatelia výhod eseročky.

Treba však dbať na to, aby zapísané údaje o konečnom užívateľovi výhod boli aktuálne a pravdivé. V prípade, ak dôjde k zmene v rámci vedenia spoločnosti (zmena konateľa, zmena spoločníka, zrušenie tichého spoločenstva a pod.) štatutárny orgán je povinný aktualizovať údaje v obchodnom registri.

V prípade nesplnenia povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra, resp. za nesprávne alebo neúplne označenie konečného užívateľa výhod hrozí štatutárnemu orgánu spoločnosti (pri eseročke konateľovi) pokuta vo výške 3 310 eur.  

Ak sa domnievate, že aj Vy ste konečným užívateľom výhod v nejakej spoločnosti, neváhajte a obrate sa na nás mailom alebo telefonicky. My Vám radi poradíme a v prípade záujmu pripravíme všetky dokumenty potrebné na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra a prostredníctvom našich advokátov Vám zabezpečíme aj samotný zápis.