Podnikať ako tréner

Máte blízko k športu a chcete vykonávať trénerskú činnosť ale neviete ako na to? V našom článku sa dozviete čo všetko potrebujete na to, aby ste mohli podnikať ako profesionálny tréner.

1.       ZÍSKANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti trénera poskytuje vysoká škola v študijnom odbore šport alebo učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, stredná športová škola alebo národný športový zväz v spolupráci s vysokou školou. O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva osvedčenie.

2.       ZÁPIS DO REGISTRA FYZICKÝCH OSÔB V ŠPORTE

Vzhľadom na to, že tréner vystupuje ako športový odborník, podľa zákona o športe, oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka – tréner vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe, ktorý vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiadosť o zápis do registra môžete podať osobne v listinnej forme alebo aj elektronicky cez elektronický formulár tu: https://ziadosti-sport.iedu.sk/  (následne však treba doručiť ministerstvu aj listinnú formu žiadosti). Upozorňujeme, že športovému odborníkovi – trénerovi, zápisom do registra fyzických osôb v športe nevzniká automaticky aj oprávnenie na podnikanie. To znamená, že na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti trénerstva sa vyžaduje získanie živnostenského oprávnenia a nestačí len registrácia do tzv. športového registra.

3.       ZÍSKANIE OPRÁVNENIA NA PODNIKANIE

Oprávnenie vykonávať činnosť trénera ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie príslušným živnostenským úradom. Živnostenský úrad overuje aj skutočnosť, či je tréner ako športový odborník zapísaný v registri fyzických osôb v športe. Bez registrácie do športového registra živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení nevydá. Oprávnenie trénera podnikať zaniká smrťou, stratou odbornej spôsobilosti, stratou bezúhonnosti, oznámením trénera o ukončení podnikania.

Ak máte záujem celý administratívný proces zabezpečili za vás, tak nás prosím neváhajte kontaktovať info@slupod.sk