PODNIKATEĽSKÉ KILEČKO 2

Vedeli ste, že v septembri 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, tzv. podnikateľské kilečko 2?

Cieľom tejto právnej úpravy bolo znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoji podnikania. V článku Vám prinášame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré boli zavedené práve týmto zákonom.

1.       Predĺženie lehoty na zrušenie živnosti živnostenským úradom

Z dvoch rokov na štyri sa predlžuje lehota, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po vzniku živnostenského oprávnenia alebo ak túto živnosť bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal prevádzkovať.

2.       Zníženie počtu viazaných živností

Z dôvodu zníženia miery regulácie sa znížil počet viazaných živností o:

  • Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1.

Z toho dôvodu sa aj viazaná živnosť s predmetom činnosti „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov“ stala bezpredmetnou. Uvedené činnosti, sa nadobudnutím účinnosti zákona, stali voľnými živnosťami.

3.       Zrušená povinnosť archivácie papierových faktúr

Zákonom bola zrušená povinnosť archivácie papierových faktúr. Podnikatelia už môžu používať sken bez potreby preukázať zhodu skenu s originálom v prípade daňovej kontroly.

4.       Elektronické zmluvy o zabezpečení záväzku

Leasingové spoločnosti a poskytovatelia úveru môžu uzatvárať zmluvy o zabezpečení záväzku aj prostredníctvom elektronických zariadení, t. j. online. Nová výnimka sa vzťahuje výlučne na obchodnoprávne (B2B) zmluvy o zabezpečení záväzku k leasingovým zmluvám a k zmluvám o úvere. To znamená, že iba na tie, ktoré sa uzatvárajú medzi dvoma podnikateľmi. Stále však platí, že samotná leasingová zmluva a zmluva o úvere musí byť uzatvorená v „papierovej“ forme.

5.       Online predaj elektronických cigariet

Zaviedla sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet (elektronické zariadenia, tabakové náplne, príslušenstvo, resp. ich rôzne kombinácie).

6.       Maximálna sadzba dane pre niektoré skupiny pozemkov

Zákon zaviedla maximálnu sadzbu dane pre niektoré skupiny pozemkov. Dôvodom zmeny právnej úpravy bola snaha stanoviť primeranosť zdanenia pôdy a odstránenie „neobmedzenej“ výšky sadzby dane z vybraných druhov pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky). Najvyššia sadzba dane z pozemkov v uvedených druhoch môže podľa zákona byť (ako v súčasnosti) päťnásobok najnižšej sadzby (avšak po novom) zo všetkých druhov pozemkov (vrátane sadzby príslušnej pre ornú pôdu, trvalé trávne porasty a lesné pozemky).

7.       Zrušenie povinností vo vzťahu k ORSR

Podnikatelia, ktorí obchodujú v oblasti energetiky/tepelnej energetiky už nemusia podávať návrh na zápis povolenej činnosti do ORSR. Zákonom totiž bola zrušená povinnosť regulovaného subjektu do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o povolení na podnikanie v energetike a tepelnej energetike predložiť takýto návrh do Obchodného registra.