Prevod väčšinového obchodného podielu od 17. júla 2022

Dňa 17.07.2022 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša významné zmeny aj v oblasti prevodu väčšinového obchodného podielu.

1.       Moment nadobudnutia účinnosti prevodu väčšinového i menšinového obchodného podielu

Do 17.07.2022 platilo pravidlo, že prevod väčšinového obchodného podielu nadobudla účinnosť až momentom zápisu zmeny spoločníka v obchodnom registri. Takýto zápis mal teda konštitutívne účinky. Prijatím novely Obchodného zákonníka sa mení moment nadobudnutia účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu. Po novom, aj prevod väčšinového obchodného podielu bude mať len deklaratórne, t.j. potvrdzujúce účinky. Podľa nového znenia ustanovenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka, účinky prevodu menšinového i väčšinového obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa Obchodného zákonníka alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

2.       Odstránenie administratívnej záťaže – súhlas správcu dane a čestné vyhlásenie

Ďalšou významnou novinkou je odstránenie administratívnej povinnosti, ktorá zaťažovala prevodcu i nadobúdateľa pri prevode väčšinového obchodného podielu. Prijatím novely Obchodného zákonníka bola odstránená povinnosť predkladať registrovému súdu súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu ako aj čestné vyhlásenie o tom, že osoba nemá povinnosť predkladať súhlas správcu dane.

Ak potrebujete zmeniť spoločníka resp. previesť obchodný podiel vo firme, tak neváhajte využiť našu službu na zmenu spolčníka.

Team SLUPOD