Založenie občianského združenia v roku 2023

ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA V ROKU 2023

 1. Kto je oprávnený založiť občianske združenie?

Občianske združenie môžu založiť minimálne traja občania Slovenskej republiky, t.j. fyzické osoby, pričom aspoň jeden z členov musí byť starší ako 18 rokov.

 1. Kto podáva návrh na registráciu občianskeho združenia?

Občania, ktorí plánujú založiť občianske združenie vystupujú ako tzv. prípravný výbor. Prípravný výbor musí mať minimálne troch členov. Prípravný výbor podáva návrh na registráciu občianskeho združenia do Registra neziskových organizácií. Návrh musia podpísať všetci členovia prípravného výboru.

 1. Čo musí obsahovať návrh na registráciu občianskeho združenia a aké sú prílohy podania?

Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. Návrh musia podpísať všetci členovia prípravného výboru a treba uviesť ich mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Prípravný výbor musí v návrhu určiť aj svojho splnomocnenca.

K návrhu je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

(A) stanovy vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené:

 • názov združenia,

 • sídlo,

 • cieľ jeho činnosti,

 • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,

 • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, a

 • zásady hospodárenia.

(B) potvrdenie o uhradení správneho poplatku vo výške 66 EUR (ak sa návrh podáva elektronicky správny poplatok predstavuje 33 EUR).

(C) plnomocenstvo, ak návrh podáva tretia osoba.

 1. Kto je splnomocnencom pre prípravný výbor?

Prípravný výbor musí v návrhu na registráciu uviesť kto z členov starších ako 18 rokov bude splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Do zápisu prvého štatutárneho orgánu do Registra neziskových organizácií koná v mene združenia splnomocnenec prípravného výboru. Splnomocnenec musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

 1. Ako podať návrh na registráciu občianskeho združenia?

Návrh na registráciu treba podať na Ministerstvo vnútra SR, na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. V prípade ak sa návrh na registráciu podáva elektronicky aj napriek tomu je potrebné tiež poslať listinný návrh na vyššie uvedenú adresu ministerstva.