Založenie živnosti pre cudzincov 2024

Cudzinec s bydliskom mimo územia SR môže na Slovensku prevádzkovať živnosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská fyzická osoba. Ak ste cudzincom s bydliskom mimo EÚ, okrem živnostenského zákona sa na vás vzťahujú aj ďalšie povinnosti súvisiace najmä s povolením na pobyt. Nižšie vám uvádzame základné informácie k podnikaniu cudzincov na Slovensku.

1.       Vybavte si živnosť

Ak ste cudzinec a chcete začať podnikať na území Slovenskej republiky, prvé čo musíte urobiť je ohlásiť príslušnému živnostenskému úradu živnosti. Na to, aby vám živnostenský úrad vydal osvedčenie musíte spĺňať podmienky ich prevádzkovania.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,

 • spôsobilosť na právne úkony,

 • bezúhonnosť.

Ak chcete prevádzkovať viazanú alebo remeselnú živnosť, okrem všeobecných podmienok, musíte spĺňať aj tzv. osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, a to:

 • preukázanie odbornej alebo inej spôsobilosti (napr. vysvedčením, osvedčením, diplomom z vysokej školy a pod.).

Na ohlásenie živnosti budete potrebovať nasledovné dokumenty:

 • výpis z registra trestov z krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt a úradným prekladom a apostillou,

 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti, resp. nájomnú zmluvu (podpis na súhlase musí byť úradne osvedčený),

 • kópiu vášho pasu,

 • plnomocenstvo (v prípade, že ste zastúpený treťou osobou, napr. SLUPOD-om).

Ohlásiť živnosť môžete osobne na príslušnom živnostenskom úrade alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy - Slovensko.sk (ÚPVS). Príslušnosť živnostenského úradu sa určuje podľa adresy miesta podnikania (napr. ak miestom vášho podnikania bude Obchodná ulica v Bratislave, príslušným živnostenským úradom bude Okresný úrad Bratislava – odbor živnostenského podnikania).

Pri elektronickom ohlásení živnosti musíte vyplniť aj formulár, ktorý vám automaticky vygeneruje ÚPVS. Ak nemáte skúsenosti s vyplnením tohto formuláru, odporúčame sa obrátiť na odborníka a požiadať o pomoc. Správne a bezchybné vyplnenie formuláru je základom na vydanie živnostenského oprávnenia. Takúto službu vám vie zabezpečiť aj SLUPOD.

Na začatie podnikania na Slovensku musíte byť aj zdravotne poistený v slovenskej zdravotnej poisťovni. Elektronický formulár vám ponúka aj možnosť automatickej registrácie na zdravotné poistenie priamo cez živnostenský úrad. Rovnako, cez formulár sa viete automaticky zaregistrovať aj na daň z príjmu a získať tak daňové identifikačné číslo (DIČ).

Cudzinci s bydliskom mimo EÚ si musia určiť aj splnomocnenca na doručovanie pošty. Splnomocnencom musí byť slovenská fyzická alebo právnická osoba. Ide skôr o formalitu a v praxi sa inštitút splnomocnenca využíva vtedy, ak úrady (napr. daňový úrad) nevedia doručiť písomnosti priamo cudzincovi.

Na Slovensku existujú tri typy živností:

 • voľné živnosti, na prevádzkovanie ktorých nemusíte preukázať odbornú alebo inú spôsobilosť,

 • remeselné živnosti (napr. výroba potravín a nápojov, stolárstvo, murárstvo, klampiarstvo, kaderníctvo a pod.), na prevádzkovanie ktorých musíte preukázať odbornú spôsobilosť,

 • viazaná živnosti (napr. zubná technika, výkon činnosti energetického audítora, prevádzkovanie autoškoly a pod.), na prevádzkovanie ktorých tiež musíte preukázať odbornú spôsobilosť.

Upozorňujeme, že na elektronické ohlásenie živnosti musíte disponovať slovenským občianskym preukazom. Preto, ak ste cudzinec a chcete začať podnikať na Slovensku, najlepším a najvýhodnejším riešením je pre vás využitie služieb podnikateľských poradcov, ktorí vám rýchlo a bez stresu vybavia živnostenské oprávnenie a zabezpečia celú komunikáciu s úradom.

2.       POVOLENIE NA POBYT

Ak ste cudzincom s bydliskom mimo EÚ, je potrebné, aby ste si po vydaní živnostenského oprávnenia vybavili povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, tzv. pobytovú kartičku.

Štátni príslušníci z tretej krajiny môžu získať povolenie na prechodný pobyt aj za účelom podnikania.

POZOR: ak máte povolenie na pobyt za účelom podnikania a po vydaní pobytovej kartičky stratíte oprávnenie na podnikanie (napr. z dôvodu zastavenia živnosti) je potrebné to oznámiť cudzineckej polícií a požiadať o zmenu účelu pobytu (napr. môžete sa zamestnať a získať tak povolenie na pobyt za účelom zamestnania).

O povolenie na pobyt musíte požiadať na príslušnej cudzineckej polícií, pričom prílohou žiadosti bude okrem iného aj živnostenské osvedčenie vydané živnostenským úradom (v prípade elektronického osvedčenia, musíte doložiť živnostenské oprávnenie vo formáte asice – v konverzii).

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu ako aj bližšie informácie k vybaveniu povolenia na pobyt nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.