Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v roku 2023

Ak chcete ako dodávateľ vyhľadávať verejné zákazky a uchádzať sa o ne, tak odporúčame vykonať zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS). Zápisom SRO do ZHS získa vaša firma status kvalifikovaného dodávateľa a splníte podmienku obchodovania aj na elektronickom trhovisku. Zároveň platí, že počas doby zápisu v ZHS nemusíte ako dodávateľ preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv, resp. rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní.

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Upozorňujeme, že zápis do ZHS nenahrádza povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Do ZHS sa zapisujú nasledovné údaje:

 • obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,

 • adresa sídla, miesto podnikania, resp. adresa pobytu hospodárskeho subjektu,

 • predmet činnosti,

 • právna forma,

 • IČO (ak bolo pridelené),

 • zoznam dokladov, ktoré sa prikladajú k žiadosti o zápis, a

 • zoznam osôb, ktoré sú oprávnené konať za hospodársky subjekt ako aj spôsob ich konania.

Od 01.12.2019 platí, že k návrhu na zápis do ZHS je potrebné doložiť okrem vyššie uvedených údajov aj:

 1. údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov štatutárov spoločnosti ako aj členov dozorných orgánov a prokuristov (osoba, ktorá nie je štátnym príslušníkom SR predkladá výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),

 2. potvrdenie súdu, že na majetok SRO nebol vyhlásený konkurz, nie je ani v reštrukturalizácií, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

 3. potvrdenie súdu, že spoločnosť nie je v likvidácií,

 4. čestné vyhlásenie o tom, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

 5. potvrdenie sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že hospodársky subjekt nemá nedoplatky na poistnom,

 6. potvrdenie príslušného daňového úradu že hospodársky subjekt nemá daňové nedoplatky,

 7. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu činnosti,

 8. súhlas s registráciou na elektronickej platforme a súhlas s obchodnými podmienkami (ak má záujem),

 9. kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie, a

 10. doklad o úhrade správneho poplatku.

Potvrdenie o tom, že SRO nie je v konkurze, reštrukturalizácií ani v likvidácií vydáva príslušný okresný súd v sídle kraja, oddelenie obchodného registra.

Žiadosť o zápis spolu so všetkými prílohami sa podáva osobne cez podateľňu alebo elektronicky. V prípade elektronického podania, žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisom a prílohy musia byť v zaručenej konverzií.

ÚVO zapíše firmu do ZHS do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis do ZHS vrátane všetkých príloh.

Zápis do ZHS má platnosť až 3 roky. V prípade, že počas zápisu do ZHS vo vašej firme nastanú nejaké zmeny, ste povinný ich oznámiť do 30 dní. Zmena sa ohlasuje ÚVO a týka sa to najmä zmeny týchto údajov:

 • obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,

 • adresa sídla,

 • miesto podnikania alebo miesto pobytu hospodárskeho subjektu,

 • predmet podnikania,

 • IČO,

 • Zoznam oprávnených osôb konať za hospodársky subjekt, a

 • Spôsob konania.

V prípade, že hospodársky subjekt zmeny neohlási, hrozí mu pokuta vo výške 500 eur.

Ak máte záujem o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, neváhajte nás kontaktovať (info@slupod.sk) a my za vás zabezpečíme celý proces zápisu do ZHS, a to od prípravy všetkých potrebných dokumentov a príloh až po podanie žiadosti a dodatočnej komunikácie s ÚVO.