ZÁPIS MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ DO RPVS - 2024

Ak ste nezisková organizácia a prijímate verejné financie (napr. euro-fondy, od štátu alebo samosprávy a pod.) nad 100.000 EUR (jednorazovo) alebo 250.000 EUR (úhrnne) máte povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Týka sa to najmä nadácií, občianskych združení alebo neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ale aj pre iné mimovládne neziskové organizácie.

V rámci zápisu sa zisťujú koneční užívatelia výhod (KÚV) konkrétnej mimovládnej organizácie. Kto sa považuje za KÚV danej organizácie upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len AML zákon).

Pri mimovládnych neziskových organizáciách je potrebné rozlíšiť, či ide o združenie majetku podľa AML zákona alebo nie.

Združením majetku podľa AML zákona sú nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy alebo iné účelové združenia majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, ktoré spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky.

Chcem zápis do RPVS

Ak ide o združenie majetku, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov, alebo

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

V prípade občianskych združení (občianske združenia nie sú združením majetku), konečnými užívateľmi výhod sú členovia vrcholového manažmentu, t. j. štatutárny orgán občianskeho združenia alebo členovia štatutárneho orgánu.

Ak potrebujete vybaviť zápis do RPVS, tak nás prosím kľudne kontaktujte.

Objednať zápis do RPVS