Zmena údajov v SRO

Aké údaje sa zapisujú do Obchodného registra SR?

Zoznam údajov, ktoré sa povinne zapisujú do Obchodného registra SR (ďalej len OR SR) sú vymedzené v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o obchodnom registri). Pri spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len SRO) sa do OR SR zapisujú tieto údaje:

 •        Obchodné meno,

 •        Sídlo,

 •        IČO,

 •        Predmet podnikania,

 •        Právna forma právnickej osoby,

 •        Meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo/iný identifikačný údaj konateľa,

 •        Spôsob konania konateľa,

 •        Mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia, rodné čísla/iné identifikačné údaje spoločníkov FO,

 •        Obchodné mená, sídla a IČO spoločníkov právnických osôb,

 •        Výška základného imania a rozsah jeho splatenia, a

 •        Výška vkladu každého spoločníka a rozsah jeho splatenia.

Všetky údaje, ktoré sa zapisujú do OR SR nájdete aj v jednotlivých formulároch, ktoré sú zverejnené TU.

Aké povinnosti má SRO ak dôjde k zmene údajov?

Ak nastane zmena údajov v SRO (napr. na základe rozhodnutia jediného spoločníka alebo uznesenia valného zhromaždenia), SRO resp. konateľ je povinný podať návrh na zápis zmeny údajov do OR SR do 30 dní.

Kedy dochádza k zmene údajov SRO?

K zmene údajov SRO môže dôjsť z rôznych dôvodov – napr. zmena sídla SRO, zmena obchodného mena, rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti SRO, prevod obchodného podielu t. j. zmena spoločníka SRO, ale napríklad aj z iných právnych skutočností ako je zmena bydliska spoločníka alebo konateľa. Vo všeobecnosti však platí, že o zmene vždy rozhoduje príslušný orgán SRO, t. j. valné zhromaždenie (v prípade jednoosobovej SRO pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva priamo jediný spoločník, a to podľa ust. § 132 Obchodného zákonníka).

Aká je lehota na podanie návrhu na zápis zmeny údajov do OR SR?

Ak dôjde k zmene zapísaných údajov v SRO, vzniká štatutarnému orgánu (konateľom) povinnosť podať návrh na zápis zmeny údajov do OR SR najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti.

Kto podáva návrh na zápis zmeny údajov do OR SR?

Pri SRO návrh podáva konateľ SRO, t. j. štatutárny orgán, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti. Na základe plnomocenstva môže byť návrh na zápis zmeny údajov podaný aj prostredníctvom tretej osoby, napr. cez advokáta.

Kde nájdem formulár na zápis zmeny údajov v SRO, prílohy a výšku súdneho poplatoku?

Návrh je možné podať výlučne elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len ÚPVS). Na podanie takéhoto návrhu existuje samostatný formulár, ktorý nájdete TU. Po vyplnení formuláru musíte vygenerovať XML súbor, ktorý musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Formulár spolu s prílohami sa podáva cez ÚPVS cez službu „Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri“.

Prílohy k návrhu sú všetky tlačivá a dokumenty (najmä zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka) z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do OR SR zapísať.

Súdny poplatok za podanie návrhu na zápis zmeny údajov do OR SR predstavuje sumu 33 EUR. Na internete sa možete stretnúť aj so súdnym poplatkom vo výške 66 EUR, ale dovoľujeme si vás upozorniť, že táto suma poplatku sa uhrádzala v minulosti pri podaniach v listinnej forme - v súčasnosti možno tento typ podania podať výlučne elektronicky a preto poplatok 66 EUR už nie je relevantný.

Ak potrebujete poradiť so zápisom zmien SRO do OR SR, prosím, neváhajte nás kontaktovať info@slupod.sk.