Kam zapísať nové číslo občianskeho preukazu?

Ako podnikateľ, ste pravdepodobne zachytili skončenie platnosti certifikátov (kvalifikovaného elektronického podpisu) do 31.12.2022 a s tým spojenú potrebu si vybaviť nový občiansky preukaz (OP).

Nezabudnite však na povinnosť, ktorá súvisí so zápisom do registra konečných užívatelov výhod resp. aktualizáciou čísla OP konečného užívateľa výhod (KUV) spoločnosti (spravidla je to spoločník alebo konateľ spoločnosti).

Vzhľadom na množstvo registrov, ktoré máme v Slovenskej republike sme vám nižšie uviedli prehľad registor do ktorých je potrebne zapísať zmenu údajov KUV.

 1. Obchodný register SR

  Do obchodného registra nie je potrebné zapísať nové číslo dokladu totožnosti - výnimku predstavuje prípad, ak pri konateľovi resp. spoločníkovi bol do obchodného registra zapísaný tzv. iný identifikačný údaj. Táto situácia sa týka osôb, ktoré nemali pridelené rodné číslo v SR - ide najmä o zahraničné osoby.

 2. Register konečných uživeteľov výhod

  Do registra KUV je potrebné zapísať nové číslo OP ako zmenu údajov KUV.

 3. Register partnerov verejného sektora

  Pre vylúčenie pochybností, ak je podnikateľ zapísaný ako partner verejného sektora v RPVS, tak nie je potrebné zapísať nové číslo OP ak zmenu údajov KUV.

 4. Zoznam hospodárskych subjektov

  Nie je potrebné zapísať.


Cez SLUPOD môžete pohodlne vykonať túto zmenu údajov KUV.