Minimálne poistné pre konateľa v SRO

Od 01.01.2023 majú povinnosť platiť minimálne zdravotné odvody aj konatelia SRO. Vyplýva to z novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len Zákon).

Národná rada SR schválila novelu Zákona, v zmysle ktorej konatelia SRO musia platiť minimálne poistné do zdravotnej poisťovne. Predmetná právna úprava sa vzťahuje nie len na konateľov SRO ale aj na ďalšie subjekty považované za zamestnancov podľa § 11 ods. 3 Zákona, t. j. aj na fyzické osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť s právom na príjem zo závislej činnosti, kam patrí aj spoločník SRO, prokurista alebo likvidátor.

Zavedením povinnosti platenia minimálneho odvodu poistného sa má zabrániť špekulatívnym výkonom funkcií konateľa za nízku odmenu a špekulatívnym uzatváraním pracovných pomerov (napr. práce na skrátené úväzky).

Konatelia SRO tak od 01.01.2023 sú povinní uhrádzať minimálne poistné, na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu (v roku 2023 = 234,42 EUR), pričom osoby s nižšími príjmami si budú musieť doplatiť poistné do tejto výšky. Mesačný odvod konateľa, ktorý si za výkon svojej funkcie vypláca odmenu, bude predstavovať 32,81 EUR, a to aj vtedy, ak je mesačná odmena konateľa nižšia ako 234,42 EUR. V takomto prípade je konateľ SRO povinný si sám doplatiť zdravotné poistenie do výšky 32,81 EUR.

Povinnosť vykonať odvod najmenej vo výške minimálneho odvodu sa nebude vzťahovať na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu napr. deti, dôchodcovia, osoby evidované na úrade práce, osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi, atď.