Zjednodušené založenie s.r.o. vyplnením elektronického formulára od 1.2.2023

Pozreli sme sa na novelu Obchodného zákonníka, ktorá od februára 2023 umožňuje založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom – len vyplnením elektronického formulára. Formulár bude zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR v slovenčine a angličtine. Formulár bude slúžiť na vytvorenie štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Zjednodušene tak bude možné založiť len obchodnú spoločnosť – s.r.o. Samozrejme aj naďalej bude možné založiť s.r.o. aj doterajším spôsobom.

Zjednodušene bude možné založiť s.r.o. len v prípade, ak budú splnené tieto podmienky:

 1. spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,

 2. spoločnosť je založená za účelom podnikania,

 3. predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,

 4. predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zo zoznamu 73 voľných živností uvedených v prílohe 4a v živnostenskom zákone,

 5. obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu  „s. r. o.“,

 6. vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,

 7. správcom vkladu je konateľ (pri doterajšom spôsobe zakladania s.r.o. správcom vkladu je zakladateľ / banka alebo pobočka zahraničnej banky) a

 8. spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Príslušným registrovým súdom bude obchodný register v Žiline.

Živnostenské oprávnenie vzniká dňom zápisu právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra. Živnostenské úrady ho vydajú bezodkladne po vykonaní zápisu na základe ohlásenia registrového súdu.

Proces zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby sa môže zjednodušiť, ak má táto zahraničná právnická osoba sídlo v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ak by si podnikateľ chcel registrovať aj iné predmety podnikania (napr. viazanú živnosť), musí postupovať podľa doterajšieho spôsobu založenia spoločnosti s ručením obmedzeným cez zápisový formulár na portáli slovensko.sk.

Čo je potrebné splniť pri zakladaní s.r.o. zjednodušeným spôsobom?

Registrový súd pri registrácii spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom preverí aj to, či:

 1. fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti, ako aj vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby: (i) je spôsobilá na právne úkony, (ii) dosiahla vek 18 rokov, (iii) je bezúhonná (ide pritom o absolútnu bezúhonnosť, t.j. fyzická osoba nemôže byť právoplatne odsúdená za trestný čin alebo jej odsúdenie je zahladené, nakoľko bezúhonnosť sa zisťuje automatizovaným systémom preskúmania), a (iv) je zapísaná v registri fyzických osôb,

 2. spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

 3. spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a

 4. spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu

 5. a pred zápisom podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom – zahraničná právnická osoba má vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Zaujímavosťou ja najmä povinnosť spoločníka mať vedený účet v banke. V praxi je postupnosť spravidla iná – najprv sa založí spoločnosť, ktorej sa následne na základe výpisu z obchodného registra založí účet v banke a teda bankový účet spoločníka nie je potrebný.

Na jednej strane je vítaná automatizácia a digitalizácia procesov verejnej správy, ale na strane druhej vzhľadom na úzko vymedzené podmienky zjednodušeného založenia s.r.o. sme toho názoru, že v praxi takéto založenie s.r.o. môže spôsobiť skôr komplikácie pre podnikateľa napr. ak by potreboval zapísať aj viazanú živnosť alebo ustanoviť dozornú radu spoločnosti.   

Pre porovnanie automatizovaný postup založenia s.r.o. cez SLUPOD vo forme prehľadného online formulára nepozná tieto obmedzenia a bol vytvorený, tak aby podnikateľom umožnil širokú škálu možností pri založení s.r.o.

 Zoznam voľných živností pri zjednodušenom založení s.r.o.

 1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo  a poľovníctvo

 2. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

 3. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

 4. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

 5. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

 6. Spracovanie kože, výroba obuvi,  kožených a kožušinových výrobkov

 7. Opracovanie drevnej hmoty,  výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,  slamy

 8. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

 9. Výroba koksu a rafinovaných produktov

 10. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

 11. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

 12. Výroba výrobkov z gumy a plastov

 13. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

 14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových  výrobkov

 15. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

 16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

 17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

 18. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

 19. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov,  sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

 20. Výroba zdravotníckych pomôcok

 21. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

 22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

 23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 24. Prípravné práce k realizácii stavby

 25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

 26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

 27. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

 28. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 29. Záložne

 30. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

 31. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

 32. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

 33. Prevádzka malých plavidiel

 34. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

 35. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

 36. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

 37. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

 38. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

 39. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

 40. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

 41. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

 42. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

 43. Verejné obstarávanie

 44. Vedenie účtovníctva

 45. Finančný lízing

 46. Faktoring a forfaiting

 47. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

 48. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

 49. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

 50. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

 51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

 52. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

 53. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

 54. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

 55. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné  služby, prieskum trhu a verejnej mienky

 56. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

 57. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

 58. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

 59. Čistiace a upratovacie služby

 60. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

 61. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

 62. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

 63. Prevádzkovanie jaslí

 64. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

 65. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

 66. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby  

 67. Poskytovanie sociálnych služieb

 68. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských,  zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

 69. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

 70. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

 71. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

 72. Poskytovanie služieb osobného charakteru

 73. Pravidelná kontrola detského ihriska