Zmena sídla SRO

Zmena adresy sídla spoločnosti patrí medzi najčastejšie zmeny vykonávané v spoločnostiach s ručením obmedzeným. Práve preto je dôležité, aby táto zmena bola realizovaná zákonom predpísaným spôsobom. K zmene sídla firmy dochádza najmä v prípadoch keď sa SRO darí, stúpa počet jej zamestnancov a prenajaté, resp. vlastné priestory/kancelárie SRO už nevyhovujú. V tomto článku Vám prinášame kompletný prehľad o procese zmeny sídla SRO.

 1. V prvom rade je dôležité uviesť, že o zmene sídla spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenia, ktoré sa skladá zo všetkých spoločníkov SRO. V prípade, že ide o jednoosobovú SRO, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník. To znamená, že o zmene adresy sídla vždy rozhodujú spoločníci danej spoločnosti, a to na zasadnutí valného zhromaždenia. Obchodnému registru teda bude potrebné predložiť zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia a v prípade, že SRO vlastní iba jedna osoba predkladá sa súdu rozhodnutie jediného spoločníka. Podpisy na týchto dokumentoch nemusia byť osvedčené.

 2. Na to, aby vám súd zapísal novú adresu sídla SRO do príslušného obchodného registra SR, budete potrebovať aj tzv. súhlas vlastníka nehnuteľnosti, resp. iný typ dokumentu, ktorým sa preukazuje oprávnenie SRO užívať nehnuteľnosť, v ktorej bude mať firma umiestnené sídlo. Takýmto dokumentom môže byť napríklad aj nájomná zmluva.

  Od 01. októbra 2020 podpis na súhlase vlastníka nehnuteľnosti musí byť úradne osvedčený. To znamená, že vlastník nehnuteĺnosti musí svoj podpis osvedčiť u notára alebo aj na matrike. Osvedčený podpis môžete nahradiť aj tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečaťou. Ak máte nájomnú zmluvu, podpisy na zmluve nemusia byť osvedčené.

 3. Čo sa týka samotného podávania návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra SR, návrh je možné podať výlučne elektronickými prostriedkami cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) – slovensko.sk.

  Návrh podáva konateľ firmy cez svoj občiansky preukaz (SRO musí mať povinne aktivovanú elektronickú schránku) alebo môže byť podaný aj cez tretiu osobu na základe písomného plnomocenstva. Treťou osobou je spravidla advokát. Podpis na plnej moci nemusí byť osvedčený.

  Na úspešné podanie návrhu musíte vyplniť a priložiť k návrhu aj elektronický formulár, ktorý nájdete TU. Formulár musí byť vyplnený presne a bez akýchkoľvek chýb. V opačnom prípade registrový súd zápis odmietne a musíte podať námietku v 15 dňovej lehote.

  Vo formulári, pri zmene sídla SRO, treba označiť zmenu „Sídlo“ a vyplniť údaje do kolónky „Zápis“ ako aj do kolónky „Výmaz“. Do „Výmazu“ dávate vždy aktuálnu adresu sídla SRO, ktorá je zapísaná aj v Obchodnom registri SR. Nezabudnite označiť aj prílohy a uviesť poradové číslo.

  Návrh sa podáva cez Slovensko.sk a musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

  Zákonná lehota na rozhodnutie o vykonaní zápisu sú dva pracovné dni. Z praxe však vieme, že táto lehota nie je dodržiavaná a na vykonanie zápisu sa čaká dlhšie.  

Ak chcete pomôcť so zápisom sídla SRO, neváhajte nás kontakovať info@slupod.sk