VEĽKÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE - 2022

VEĽKÁ NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE - zasiahne aj živnostníkov a sro-čky.

Ste živnostníkom alebo vlastníkom firmy a máte vlastných zamestnancov? Upriamte tak svoju pozornosť na rozsiahlu novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.11.2022.

Novelu ZP prináša mnohé zmeny aj v oblasti uzatvárania pracovných zmlúv so zamestnancami. Nižšie prinášame 5 najdôležitejších zmien týkajúcich sa pracovného pomeru.

 

1.       Nové náležitosti pracovnej zmluvy

Zákonník práce presne určuje čo všetko musí pracovná zmluva obsahovať. Po novom medzi obligatórne náležitosti pracovnej zmluvy patria aj identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca. To znamená, že v pracovnej zmluve je potrebné presne určiť cez obchodné meno, sídlo, IČO zamestnávateľa. V prípade zamestnanca treba uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt, resp. iný identifikačný údaj.

Novela Zákonníka práce vyžaduje, aby v pracovnej zmluve bolo vymedzené miesto výkonu práce alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac. Novela dokonca umožňuje, aby miesto výkonu práce bol určený priamo zamestnancom.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, o ktoré majú zamestnávateľ a zamestnanec záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

 

2.       Neplatné ustanovenia pracovnej zmluvy – povinnosť mlčanlivosti a výkon inej zárobkovej činnosti

Novela Zákonníka práce vyslovene uvádza, aké ustanovenia pracovnej zmluvy (alebo inej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom) sú neplatné – konkrétne ide o:

  • ustanovenia, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach a mzdových podmienok, a

  • ustanovenia, ktoré zamestnancovi zakazujú výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času (nevzťahuje sa to na konkurenčné činnosti v zmysle § 83 Zákonníka práce).

3.       Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

S novelou bol zavedený do Zákonníka práce nový § 47a, ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania najmenej v rozsahu nasledovných údajov, ak ich neobsahuje pracovná zmluva:

a)    spôsob určovania miesta výkonu práce,

b)    ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času, rozsah a čas poskytnutia prestávky v práci, nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, pravidlá práce nadčas vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas,

c)    výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia,

d)    splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov,

e)    pravidlá skončenia pracovného pomeru, dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia, ak v čase poskytnutia informácie nie je známa, lehota n podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru,

f)    právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a jej rozsah.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť informácie uvedené v bodoch a), b) a d) zamestnancovi najneskôr do siedmich dní od vzniku pracovného pomeru. Informácie v bodoch c), e) a f) poskytne do štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru. Ak dĺžka trvania pracovného pomeru je kratšia ako doba uvedená vyššie, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi informácie najneskôr do skončenia pracovného pomeru.

Novela Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľovi poskytnúť informácie vo forme odkazu na príslušné ustanovenie Zákonníka práce alebo osobitného predpisu alebo na príslušné ustanovenie kolektívnej zmluvy.

V prípade, že predmetné informácie sú súčasťou pracovnej zmluvy, zamestnávateľ nie je povinný osobitne informovať zamestnanca.

 

4.       Skúšobná doba

Po novom, u zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

 

5.       Otcovská dovolenka

Otec dieťaťa v zmysle § 166 ods. 1 Zákonníka práce má od 01.11.2022 nárok na otcovskú dovolenku v trvaní 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. Osamelému mužovi patrí otcovská dovolenka v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.