Založenie SRO v praxi v roku 2022

Chcete založiť SRO ale neviete ako na to? Nepoznáte aktuálne platné a účinné zákony? Neviete aké dokumenty potrebujete k podaniu na zápis SRO do obchodného registra? Prečítajte si náš článok k založeniu SRO v praxi s aktualnými požiadavkami na rok 2022.

1.       Dokumenty ktoré sa podávajú na obchodný register?

 1. Zakladateľská listina (pri jednoosobovej SRO) alebo spoločenská zmluva (pri viacosobovej SRO),

 2. Vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach,

 3. Vyhlásenie zakladateľa (právnická osoba) o tom, že jediná zakladajúca právnická osoba má viac spoločníkov,

 4. Stanovy (ak boli prijaté),

 5. Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov,

 6. Podpisový vzor konateľa/konateľov,

 7. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva,

 8. Znalecký posudok (ak sa do SRO vložil nepeňažný vklad),

 9. Živnostenské oprávnenie,

 10. Plnomocenstvo, ak návrh na zápis SRO do obchodného registra podáva tretia osoba, a

 11. Vyplnený prislušný elektronický zápisový formulár.

2.       Najprv sa ohlasuje živnosť

Nezabudnite, že s návrhom na zápis SRO do obchodného registra musíte podať aj živnostenské oprávnenie, ktoré vydáva príslušný živnostenský úrad podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Živnosti (voľné, viazané aj remeselné), ktoré ohlásite na živnostenskom úrade budú tvoriť predmet Vášho podnikania, t.j. činnosti, ktoré daná SRO bude vykonávať. Ohlásiť živnosť môžete v listinnej forme alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy. Ďalšou Vašou povinnosťou je zaplatenie správneho poplatku, ktorý predstavuje 15 eur na každú viazanú alebo remeselnú živnosť. V prípade elektronického podania získate 50% zľavu na správny poplatok, tzn. 7,50 eur na každú viazanú či remeselnú živnosť. Ohlásenie voľných živností je bezplatné.

3.       Detailné vypracovanie a príprava zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy

Kým čakáte na živnostenské oprávnenie môžete začať s prípravou dokumentov potrebných na založenie a vznik SRO. Táto fáza môže byť pre človeka s minimálnou znalosťou práva veľmi komplikovaná a náročná a to z dôvodu prísne formalistického prístupu súdov ku korporátnym dokumentom. Najdôležitejším dokumentom v tejto fáze je zakladateľská listina (pri jednoosobovej SRO) alebo spoločenská zmluva (pri viacosobovej SRO). Obsahové náležitosti spoločenskej zmluvy upravuje § 110 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia spoločenská zmluva SRO musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,

 • určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,

 • predmet podnikania (činnosti),

 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,

 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

 • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

 • určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka,

 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,

 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,

 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, a

 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

 4.      Nezabudnite na osvedčenie podpisov

Registrový súd vyžaduje, aby podpisy na niektorých korporátnych dokumentoch boli úradne osvedčené. Bez takéhoto osvedčenia Vám návrh na zápis SRO do obchodného registra súd odmietne. Úradne osvedčený podpis musí byť na zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve; podpisovom vzore konateľa/konateľov; súhlase vlastníka nehnuteľnosti; vyhlásení jediného spoločníka o tom, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach a vyhlásení zakladateľa (právnická osoba) o tom, že jediná zakladajúca právnická osoba má viac spoločníkov.

5.       Správne vyplnení elektronický formulár

Návrh na zápis SRO do obchodného registra sa podáva výlučne elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy, t.j. Slovensko.sk. Elektronický formulár na zápis SRO do obchodného registra je zverejnený na stránke ministerstva spravodlivosti SR. Na úspešné vykonanie zápisu je nevyhnutné, aby formulár bol vyplnený bez akýchkoľvek chýb a „preklepov“. V opačnom prípade Vám návrh registrový súd odmietne. Na to, aby ste vedeli formulár podať elektronicky, musíte mať aktívovanú elektronickú schránku (cez občiansky preukaz), inak návrh na zápis SRO do obchodného registra svojpomocne nepodáte. Na podanie návrhu ako aj na vypracovanie korporátnych dokumentov však môžete využiť naše služby.

6.       Výška súdneho poplatku?

Súdny poplatok na prvozápis SRO do obchodného registra je 150 eur, ktorý musíte zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie poplatku, ktorú registrový súd zasiela do elektronickej schránky osoby, ktorá návrh na zápis SRO podala.

Obráťte sa na SLUPOD, ak potrebujete vedieť ešte viac informácii o založení SRO v roku 2022.