Založenie ŽIVNOSTI v roku 2023

Rozmýšľate nad založením živnosti ale neviete čo všetko je potrebné splniť a aké sú vaše povinnosti vo vzťahu k jednotlivým inštitúciám (živnostenský úrad, daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa)? V našom článku sa dozviete čo všetko potrebujete na to, aby ste sa mohli stať živnostníkom.

1.       Podmienky prevádzkovania živnosti

V prvom rade, musíte splniť podmienky prevádzkovania živnosti, kam patrí:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,

  • spôsobilosť na právne úkony,

  • bezúhonnosť (za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania),

Osobitnou podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná alebo iná spôsobilosť (iba pri viazaných a remeselných živnostiach!).

2.       Výber predmetu podnikania

Na to, aby ste sa mohli stať živnostníkom, musíte vedieť v akých oblastiach chcete podnikať. Vo všeobecnosti rozlišujeme tri typy živností – voľné živnosti, viazané živnosti a remeselné živnosti.

Voľné živnosti

Na prevádzkovanie voľnej živnosti musia byť splnené iba všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, t. j. vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. Zoznam voľných živností a ich bližšie vymedzenie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR alebo v tomto zozname.

Viazané živnosti

Na prevádzkovanie viazanej živnosti musia byť splnené nie len všeobecné podmienky ale aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, t. j. preukazovanie odbornej alebo inej spôsobilosti. Zoznam viazaných živností nájdete v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu.

Viazanou živnosťou je napríklad aj prevádzkovanie cestovnej kancelárie – na získanie živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie tejto viazanej živnosti sa vyžaduje okrem splnenia všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore. Ak tieto podmienky nie sú splnené, živnostenský úrad nevydá oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu. Na prevádzkovanie remeselnej živnosti sa vyžaduje splnenie všeobecných aj osobitných podmienok prevádzkovania živnosti. Odborná spôsobilosť sa pri remeselných živnostiach preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo študijného odboru. Medzi remeselné živnosti patrí napríklad aj zámočníctvo, stolárstvo, hodinárstvo, mäsiarstvo, výroba mliečnych výrobkov, výroba piva a sladu, zlatníctvo a klenotníctvo, murárstvo, strechár, podlahárstvo, kachliarstvo, pánske/dámske a detské kaderníctvo, kozmetické služby, manikúra a pedikúra.

3.       Výber obchodného mena

Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým budete vykonávať živnosť. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, napríklad, Ján Mrkvička – stolár.

4.       Výber miesta podnikania

Miestom podnikania fyzickej osoby je spravidla adresa jej trvalého pobytu/bydliska. Ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska, osoba je povinná preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania (napr. nájomnou zmluvou, súhlasom vlastníka nehnuteľnosti).

5.       Výber spôsobu založenia živnosti

Ohlásiť živnosť môžete buď osobe, t. j. fyzicky na príslušnom okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania, resp. cez jednotné kontaktné miesto alebo elektronicky (online) cez ústredný portál verejnej správy na stránke slovensko.sk (vyplnením elektronického formuláru).

Na ohlásenie živnosti môžete využiť aj našu službu Založenie živnosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na mailovej adrese info@slupod.sk

6.       Správne poplatky

Ak si zvolíte postup založenia živnosti online, vyjde vám to lacnejšie.

Druh živnosti

Správny poplatok pri založení živnosti cez SUPOD

Správny poplatok pri založení živnosti osobne

Voľná živnosť

0 eur

5 eur

Viazaná živnosť

7,50 eur

15 eur

Remeselná živnosť

7,50 eur

15 eur

7.       Živnostenské oprávnenie

Po ohlásení živnosti Vám príslušný živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie. Oprávnenie prevádzkovať živnosť však vám vzniká už dňom ohlásenia živnosti (bez ohľadu na to, či je to voľná, viazaná alebo remeselná živnosť).

8.       Prihlásenie na daň z príjmov a pridelenie DIČ

Na to, aby ste mohli podnikať musíte sa zaregistrovať na daň z príjmov a získať daňové identifikačné číslo (DIČ). Fyzické osoby – podnikateľov živnostenský úrad už automaticky zaregistruje na daňový úrad, po ohlásení živnosti, čiže vy už nemusíte podávať osobitnú žiadosť. Zhruba do jedného mesiaca odo dňa ohlásenia živnosti vám bude pridelené DIČ.

9.       Odvody do zdravotnej poisťovne

Fyzické osoby – živnostníci sú povinné platiť odvody do zdravotnej poisťovne prvým dňom vykonávania činnosti, t. j. dňom ohlásenia živnosti. Táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona o zdravotnom poistení. V roku 2023 minimálny preddavok živnostníka na zdravotné poistenie bude 84,77 eur.

10.   Odvody do sociálnej poisťovne

Vo všeobecnosti platí, že živnostník prvý rok podnikania neplatí sociálne odvody. Povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne vzniká živnostníkovi od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý mal živnostník príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou a tieto príjmy sú vyššie ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Môže sa však stáť, že živnostník nebude platiť odvody ani v druhom, resp. v ďalšom roku podnikania, keďže sociálne odvody sa platia vždy až po prekročení určitého príjmu vyčísleného podľa vyššie uvedenej vety.